Slovenského leteckého zväzu
generála Dr. Milana Rastislava Stefánika

schválené I. riadnym zjazdom SLZ dňa 16. decembra 1992
Zmena: 16. novembra 2002 — Uznesenie III. Kongresu SLZ
Zmena: 25. novembra 2006 — Uznesenie IV. Kongresu SLZ
Zmena: 20. novembra 2010 — Uznesenie V. Kongresu SLZ
Zmena: 06. decembra 2014 — Uznesenie VI. Kongresu SLZ
Zmena: 22. apríla 2017 — Uznesenie VII. mimoriadneho Kongresu SLZ
Hlava I.

Úvodné ustanovania

1.1. Slovenský letecký zväz generála Dr. M. R. Štefánika(ďalej len „„.SLZ“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov vznení neskorších predpisov občianskym združením vyvíjajúcim činnosť a sídliacim na území Slovenskej republiky.

1.2. Sídlom SLZ je Trenčín, Hviezdoslavova 16, PSČ 911 27.

1.3. Práva a povinnosti SLZ upravujú Stanovy SLZ.

1.4. Stanovy SLZ prerokúva a schvaľuje Kongres SLZ.

1.5. Zmeny v stanovách v období medzi Kongresmi schvaľuje Republikový výbor SLZ, ktorý súčasne zabezpečuje proces ich zverejnenia a realizácie.

1.6. Znak SLZ je tvorený kombináciou symbolu orlice, štátneho znaku Slovenskej republiky, venca a názvu SLZ:jeho farebné vyobrazenie je uvedené v prílohe č.1.

Hlava II.

Poslanie a ciele SLZ

2.1. SLZ je nezávislé, neziskové občianske združenie, ktoré združuje aktívnych a bývalých (v zálohe a vo výslužbe) príslušníkov lietajúceho a leteckého personálu vojenského a civilného letectva profesijne spätých s leteckou činnosťou, ako aj sympatizantov letectva a SLZ.

2.2. SLZ obhajuje a presadzuje profesijné, občianske a sociálne práva a ďalšie zákonom chránené oprávnené záujmy svojich členov.

2.3. SLZ propaguje aobhajuje záujmy slovenského vojenského acivilného letectva: v duchu zachovania kultúrnych hodnôt sa podieľa na spracovaní histórie slovenského letectva, na uchovávanie jeho tradícií a presadzovanie ich odkazu.

2.4. Cieľom, poslaním a predmetom činnosti SLZ je vytvárať podľa zväzových možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, mládeže a iných záujemcov o slovenské vojenské a civilné letectvo, ako aj vykonávať branno-technické a ďalšie aktivity spojené s letectvom tak, aby prispeli k získavaniu a rozvoju:
a) teoretických a praktických poznatkov o histórii, aktuálnom stave aúrovni vojenského a civilného letectva;
b) telesného a duševného zdravia a zdatnosti;
c) pohybových a telesných zručností a schopností;
d) formovania osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami;
e) spoločensky vhodného využívania voľného času účastníkov týchto aktivít — detí, mládeže a dospelých.

2.5. SLZ poskytuje členom v rámci svojich podmienok a možností služby poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní ich činnosti.

Hlava III.

Činnosť SLZ

3.1. SLZ uskutočňuje svoju činnosť prostredníctvom leteckých klubov SLZ (ďalej len „letecké kluby“);aktuálny zoznam leteckých klubov je uvedený v prílohe č. 2.

3.2. SLZ na zabezpečenie cieľa, poslania a predmetu svojej činnosti sa sústreďuje najmä na plnenie nasledujúcich úloh:
a) rozvíjať spoluprácu s orgánmi verejnej správy, Ozbrojenými silami Slovenskej republiky, občianskymi združeniami a inými subjektmi, ako aj so zahraničnými organizáciami obdobného charakteru;
b) vykonávať a podieľať sa na expozičnej a muzeálnej činnosti v oblasti a vojenského a civilného letectva za účelom zachovania kultúrneho dedičstva;
c) organizovať a budovať všestrannú osvetu a propagáciu so zameraním sa na výsledky vlastnej činnosti prostredníctvom webovej stránky SLZ, prispievať publikačnou činnosťou arozhovormi o letectve do masmédií, vykonávať edičnú a vydavateľskú činnosť s leteckou tematikou v rozsahu voľnej živnosti;
d) rozvíjať športovo-branné aktivity mládeže a uspokojovať športové záujmy svojich členov;
e) organizovať verejné letecké podujatia, modelárske súťaže, branno-technické aktivity, poznávacie a spoločenské akcie pre svojich členov, mládež a ostatnú verejnosť;
f) poskytovať organizačnú, administratívnu, ekonomickú aporadenskú podporu a služby členom za účelom zabezpečenia ich aktivít v rámci reálnych podmienok a možností SLZ;
g) poskytovať príspevky a materiálnu pomoc členom za účelom zabezpečenia ich brannotechnických aktivít a sociálnych potrieb v rámci možností SLZ;
h) organizovať vzdelávacie a výchovné podujatia (školenia, kurzy, konferencie, semináre a pod.);
ch) vytvárať záujmovo-odborné a študijné skupiny v rámci leteckých klubov a na medziklubovej úrovni na popularizáciu leteckých dejín, histórievojenského a civilného letectva na Slovensku a v zahraničí.

3.3. SLZ vytvára partnerstvá s inými občianskymi združeniami, organizáciami a inštitúciami formou dohôd o vzájomnej spolupráci, vrátane zahraničných korporáciiobdobného charakteru.

Hlava IV.

Členstvo SLZ

4.1. Členstvo v SLZ je dobrovoľné:individuálnymi členmi SLZ môžu byť občania Slovenskej republiky, aktívni a bývalí príslušníci lietajúceho a ostatného leteckého personálu vojenského a civilného letectva profesijne spätí s leteckou činnosťou, ako aj sympatizanti letectva a SLZ, ktorí súhlasia so Stanovami SLZ, sú ochotní ich dodržiavať a zúčastňovať sa na plnení cieľov SLZ.

4.2. Individuálne členstvo vzniká podaním prihlášky, zaplatením členského príspevku a schválením členstva výborom leteckého klubu.

4.3. Kolektívnymi členmi môžu byť právnické osoby alebo občianske združenia so sídlom na území Slovenska a v krajinách Európskej únie.

4.4. Každý člen má právo zúčastňovať sa na práci SLZ, po dovfšení 18 rokov veku byť volený do všetkých funkcií v SLZ.

4.5. Podmienky vzniku, zániku a ukončenia členstva upravuje Organizačný poriadok SLZ.

Hlava V.

Organizačná štruktúra SLZ

5.1. Organizačnú štruktúru SLZ tvoria:
a)letecké kluby;
b) Kongres SLZ(ďalej len „Kongres“);
c) Republikový výbor SLZ(ďalej len „RV“);
d) Kontrolná a revízna komisia SLZ (ďalej len, KRK“).

5.2. V leteckom klube sa združujú fyzické, resp. právnické osoby, ktoré tvoria jeho členskú základňu:minimálny počet fyzických osôb vleteckom klubesú triznajvyšším orgánom leteckého klubu je členská, resp. výročná členská schôdza,ktorú zvoláva výbor leteckého klubu podľa potreby, najmenej dvakrát ročne (výročnú raz ročne): výbor je povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ak o to požiada aspoň tretina členov.

5.3. Členovia leteckého klubu volia aodvolávajú výbor akontrolóra hospodárenia:výbor je zložený z predsedu, tajomníka a hospodára, resp. ďalších funkcionárov, avšak vždy s nepárnym počtom:v prípade nepredvídaného uvoľnenia niektorej z funkcií (napr. vzdanie sa funkcie a pod.) si členovia volia nových funkcionárov na členskej schôdzi leteckého klubu: spôsob voľby si odhlasujú, kontrolór za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, ktorej o tom predkladá správu. Letecký klub má právo:
a) schvaľovať a riadiť sa vlastným plánom činnosti, ktorú musí uskutočňovať v súlade so Stanovami SLZ, Organizačným poriadkom SLZ, Programovými cieľmi SLZ na ďalšie obdobie a uzneseniami prijatými Kongresom a RV;
b) určiť si rozsah vedenia evidencie a potrebnej agendy, ktoré musia byť v súlade s platnými predpismi a Smernicami pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ;
c) k splneniu svojho poslania dožadovať sa odbornej pomoci orgánov SLZ;
d)vstupovať podľa svojich možností v mieste svojho pôsobenia do rôznych projektov a aktivít miest a samosprávnych krajov;
e) podľa svojich potrieb a ekonomických možností rokovať a zaväzovať sa tretím osobám s tým, že tieto záväzky nesmú byť v rozpore s poslaním SL.Z, za záväzky svojich leteckých klubov RV nenesie zodpovednosť.

5.4. Kongres je najvyšším orgánom SLZ:je oprávnený rozhodovať o všetkých záležitostiach SLZ: rokovanie Kongresu sa koná spravidla raz za štyri roky, Kongres zvoláva RV: v kratšom časovom období ako štyri roky môže byť zvolaný mimoriadny Kongres:musí hozvolať RV, ak o to požiadajú dve tretiny jeho členov alebo ten istý počet leteckých klubov.
a) na Kongrese sa zúčastňujú:
• delegáti zvolení načlenských, resp. výročných schôdzach leteckých klubov,
• členovia RV,
• členovia KRK,
• pozvaní hostia.
Mandát s hlasom rozhodujúcim majú len delegáti zvolení v leteckých kluboch a členovia RV; ostatní účastníci majú hlas poradný.
b) kľúč k voľbe delegátov musí RV oznámiť najmenej dva mesiace pred konaním Kongresu: počet delegátov sa určuje podľa početnosti členskej základne leteckého klubu s tým, že na Kongrese musí byť delegátmi zastúpený každý letecký klub;
c) organizačne Kongres pripravuje RV:ten musí zaistiť vypracovanie návrhu rokovacieho poriadku Kongresu, jeho programu, správy o činnosti a výsledkoch hospodárenia a ďalších dokumentov potrebných pre rokovanie Kongresu:všetky písomnosti spojené s prípravou Kongresu musia byť doručené delegátom leteckých klubov najmenej 14 dní pred rokovaním Kongresu;
d) správu očinnosti KRK a kontrole hospodárenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ spracováva KRK;
e) Kongres riadi zvolené pracovné predsedníctvo;
f) Kongres prerokúva a schvaľuje;
• program rokovania,
• správu o činnosti za obdobie medzi Kongresmi a ďalších úlohách SLZ,
• správu o hospodárení s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ,
• správu o činnosti KRK,
• Programové ciele SLZ na ďalšie obdobie,
• Stanovy SLZ, ich zmeny a doplnky, ak sú predložené,
• Organizačný poriadok SLZ, jeho zmeny a doplnky, ak sú predložené,
• Smernice pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ, jej zmeny a doplnky, ak sú predložené,
• uznesenie.

g) Kongres volí:
• prezidenta SLZ,
• štyroch členov RV v zložení: 1.viceprezident, viceprezident pre medzinárodné vzťahy,
tajomník a hospodár, pričom voľba uvedených funkcií sa vykonáva samostatne,
• trojčlennú KRK.
Spôsob voľby na Kongrese sa určuje hlasovaním jeho delegátov.

5.5. RV je najvyšším výkonným orgánom SLZ riadiacim jeho činnosťv období medzi Kongresmi: koordinuje činnosť leteckých klubov.
a) RV tvoria prezident SLZ, 1.viceprezident, viceprezident pre medzinárodné vzťahy, tajomník, hospodár a predsedovia leteckých klubov;
b) na čele RV stojí prezident SLZ, ktorý je volený Kongresom samostatne;
c) v prípade odstúpenia prezidenta z funkcie ju preberá I. viceprezident ato až do konaniamimoriadneho Kongresu;
d) v prípade odstúpenia priamo voleného člena RV nastupuje na jeho funkciu druhý v poradí, podľa výsledkov volieb na Kongrese;
e) zodpovedá za činnosť SLZ a schvaľuje zmeny stanov v období medzi Kongresmi;
f) rozhoduje o záležitostiach, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci Kongresu;
g) zvoláva riadne a mimoriadne rokovania Kongresu a zodpovedá za ich prípravu a zabezpečenie;
h) predkladá Kongresu programové ciele;
ch) zodpovedá za dodržiavanie Stanov SLZ, Organizačného poriadku SLZ a Smerníc pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ;
i) schvaľuje ročné rozpočty SLZ;
j) rokuje podľa potreby, najmenej dvakrát za rok;
k)funkčné obdobie RV končí dňom nasledujúceho Kongresu;
l) rokovanie RV sa riadi vlastným rokovacím poriadkom.

5.6. KRK je volená Kongresom v počte troch členov.
a) na čele KRK je predseda, ktorého volia jej členovia v deňkonania Kongresu.organizačne zodpovedá za činnosť KRK zúčastňuje sa na pravidelných rokovaniach RVs hlasom poradným, v prípade svojej neprítomnosti poverí touto úlohou ďalšieho člena KRK;
b) najmenej jedenkrát ročne zvoláva rokovanie KRK;
c) KRK vykonáva kontrolu arevíziu hospodárenia SLZ vsúlade so Smernicami pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SLZ;
d) o výsledku kontroly a revízie hospodárenia predkladá KRK správu na jeho koncoročných rokovaniach a Kongrese;
e) rokovanie KRK sa riadi vlastným štatútom, ktorý musí obsahovať aj postup pri uvoľnení miesta jej člena,štatút KRK schvaľuje RV;
f) v priebehu volebného obdobia kontroluje dodržiavanie Stanov SLZ, smerníc pre činnosť SLZ a prijatých uznesení RV;
g) funkčné obdobie KRK končí dňom nasledujúceho Kongresu.

5.7. Čestným predstaviteľom SLZ je „čestný prezident SLZ“:tento titul sa spravidla ponúka veliteľovi Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky:čestného prezidenta vymenúva RV po písomnom súhlasnom vyjadrení osloveného kandidáta:výmenouna funkcii veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky titul pre konkrétneho funkcionára zaniká a nahrádza sa titulom „čestného člena SLZ“.

Hlava VI.

Právne postavenie, zastupovanie SLZ a jeho organizačných zložiek

6.1. SLZ je vzmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov právnickou osobou so samostatnou právnou a ekonomickou subjektivitou.

6.2. SLZ ako celok je vsúlade scitovaným zákonom registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako nezávislé, dobrovoľné a neziskové občianske združenie.

6.3.SLZ a jeho letecké kluby môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa len pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami SLZ.

6.3. Letecké kluby, ktoré sa rozhodnú byť právnickými osobami so samostatnou právnou a ekonomickou subjektivitou, môžu nadobúdať tieto práva a zaväzovať sa vlastným menom.

6.4. Vykonávať právne úkony vmene právnických subjektov sú oprávnení len štatutárni zástupcovia, v prípade SLZ to sú prezident al. viceprezident, ktorí sú oprávnení konať samostatne:štatutárnym zástupcom leteckého klubu je jeho predseda, ktorý môže konať samostatne.

6.5.Letecké kluby pri svojom konaní a hospodárení dodržiavajú všeobecne platné právne predpisy, ako aj smernice SLZ a za svoju činnosť nesú plnú zodpovednosť, predseda a hospodár leteckého klubu musia mať podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

6.6.Letecké kluby si vedú samostatnú dokumentáciu o svojej činnosti, ktorá musí byť v súlade so Stanovami SLZ a Organizačným poriadkom SLZ.

6.7.Letecké kluby nezodpovedajú za záväzky RV a ten nezodpovedá za záväzky leteckých klubov.

Hlava VII.

Hospodárenie SLZ

7.1. SLZ uskutočňuje svoju činnosť prostredníctvom vlastných finančných a materiálnych prostriedkov: zdrojmi majetku sú a majetok SLZ tvoria:
a) členské príspevky;
b) odvody leteckých klubov za svojich členov;
c) podiely z prostriedkov získaných asignáciou dane z príjmu fyzických a právnických osôb;
d) dary — peňažnej 1 nepeňažnej povahy vrátane poskytnutých služieb;
e) dotácie, príspevky a granty od fyzických a právnických osôb, zo štátneho rozpočtu alebo štátneho fondu a fondov Európskej únie;
f) príjmy z lotérií, tomboly a iných podobných hier;
g) príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel združenia;;
h) príjmy z vlastnej edičnej a vydavateľskej činnosti pri naplňaní cieľov SLZ;
ch) úrok alebo iný výnos plynúci z peňažných prostriedkov bežných a vkladových účtov;
i) zostatok z predchádzajúceho roka;
j) príjmy z reklamnej činnosti;
k) sponzorské dary;
l) príjmy z verejných zbierok a dobročinných podujatí;
m) prostriedky získané vlastnou činnosťou;
n) dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v Inej forme;
o) hmotný a nehmotný majetok SLZ.

7.2. Pravidlá hospodárenia SLZ a jeho leteckých klubov určujú Smernice pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ.

7.3. Výška členského príspevku je stanovená Smernicami pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ pre nasledujúce kategórie:
• ekonomicky činní členovia do 62 rokov;
• študenti a členovia nad 62 rokov;
• kolektívni členovia.

7.4. Členovia môžu poskytnúť leteckému klubu, v ktorom sú registrovaní dobrovoľný príspevok.

7.5. Výška odvodov leteckých klubov za svojich členov je stanovená Smernicou pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ.

7.6. Výsledky hospodárenia SLZ podliehajú posúdeniu RV najmenej raz za rok, v rovnakom intervale preveruje tieto výsledky KRK.

7.7. Letecké kluby sú povinné každoročne do 28. februára predložiť RV na posúdenie správu o výsledkoch hospodárenia a nakladania so svojím majetkom a jeho inventarizáciu na predpísanom tlačive za predchádzajúci rok.

Hlava VIII.

Zánik SLZ a leteckých klubov

8.1. O zániku SLZ môže rozhodnúť Kongres: v tom prípade RV vytvorí likvidačnú komisiu, ktorá naloží s majetkom SLZ podľa uznesenia Kongresu.

8.2. SLZ môže zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v prípade, ak SLZ poruší zákon.

8.3. Letecký klub zaniká:
• dobrovoľným rozpustením,
• ak členská základňa poklesne pod troch členov,
• ak o tom rozhodne členská schôdza dvojtretinovou väčšinou členov s hlasovacím právom.

8.4. Pri zániku leteckého klubu vykoná likvidátor vymenovaný členskou schôdzou majetkové vyrovnanie podľa všeobecne platných právnych predpisov, ktorého stav a spôsob sa uvedie do zápisu:o prípadnom zvyšnom majetku rozhoduje členská schôdza leteckého klubu.

Hlava IX.

Záverečné ustanovenia

9.1. Ustanovenia týchto Stanov SL Z sú záväzné pre všetky orgány SLZ, letecké kluby a členov SLZ.

9.2. Na tieto Stanovy nadväzuje Organizačný poriadok SLZ, ktorý upravuje organizačné a riadiace vzťahy medzi jednotlivými zložkami vo vnútri SLZ, Organizačný poriadok SLZ prerokúva a schvaľuje Kongres.

9.3. Zmeny v Organizačnom poriadku SLZ vobdobí medzi Kongresmi schvaľuje RV, ktorý súčasne zabezpečí ich realizáciu a proces ich zverejnenia.

9.4. Stanovy SLZ nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Kongresom a účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

9.5. Tieto stanovy nahrádzajú Stanovy SLZ schválené VI. Kongresom SLZ dňa 6. decembra 2014, ktoré boli vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 26. februára 2015 pod č. VVS/1-900/90-71 88-3.

9.6. Vzatím na vedomie týchto stanov strácajú platnosť Stanovy SLZ schválené VI. Kongresom SLZ.

Príloha č. 1
Vyobrazenie znaku
Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika
Príloha č. 2
Zoznam leteckých klubov
Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika
SLZ - Letecký klub Bratislava
Smolenická 14, 851 05 Bratislava 5

SLZ - Letecký klub Trenčín
Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín

SLZ - Letecký klub Fatran Air Martin
Aeroklub Martin P.O. Box 7, 03601 Martin

SLZ - Letecký klub Prešov
Mukačevská 22, 080 01 Prešov