SLZ je od roku 2008 členom Európskej asociácie leteckých zväzov a združení (EPAA - European Partnership of Air Force Associations). EPAA udržiava tradície európskych letcov, je otvorené spolupráci so všetkými leteckými združeniami/asociácimi krajín EÚ, udržiava priateľské vzťahy medzi členskými organizáciami a organizuje aktivity spájajúce jednotlivých členov.

V rokoch 2015-2016 SLZ ako predstaviteľ predsedajúcej krajiny úspešne predsedal EPAA (predsedníctvo rotuje v dvojročnom období). V rámci predsedníctva SLZ zorganizoval v dňoch 20. a 21. mája 2015 jarné rokovanie EPAA vo Zvolene, kde bol prerokovaný, schválený a podpísaný nový štatút EPAA. Dňa 18. septembra 2015 sa v Martine uskutočnilo rokovanie Riadiaceho výboru (SC) EPAA. V dňoch 22. a 23. septembra 2016 sa v Krakovanoch uskutočnilo posledné rokovanie EPAA za predsedníctva SLZ. Delegácie zo siedmich krajín podpísali „referenčnú príručku“, za riadneho člena EPAA bol prijatý „letecký zväz“ z Maďarska a predsedníctvo bolo odovzdané delegácii zo Slovinska.

V ďalšom období sa SLZ aktívne zúčastňoval rokovaní a aktivít organizovaných EPAA. Jednou z nich bola účasť na rokovaní a sympóziu EPAA organizovanými Slovinskom (Slovinskou asociáciou pilotov letectva) ako predsedajúcou krajinou v dňoch 20.-21.9.2018 v Maribore.