Kongres SLZ

Je najvyšším orgánom SLZ, jeho rokovanie sa koná spravidla raz za štyri roky. V kratšom časovom období ako štyri roky môže byť zvolaný mimoriadny kongres ak o to požiadajú dve tretiny členov SLZ alebo ten istý počet leteckých klubov.

Kongres volí prezidenta SLZ, štyroch členov Republikového výboru (RV) v zložení: 1. viceprezident, viceprezident pre medzinárodné vzťahy, tajomník a hospodár. Ďalšími členmi RV sú predsedovia leteckých klubov. Kongres súčasne volí trojčlennú kontrolnú a revíznu komisiu.

Kongres prerokováva a schvaľuje Stanovy SLZ, Organizačný poriadok SLZ, Smernice pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ a ďalšie dokumenty SLZ.

Republikový výbor SLZ

Prezident SLZ: plk.v.v. doc. Ing. Ivan Koblen, CSc.
1. viceprezident SLZ: Ing. Peter Matejčík, CSc.
Viceprezident pre zahraničnú spoluprácu: pplk.v.v. Ing. Jozef Matušica
Hospodár SLZ: Ing. Roman Herman
Tajomník SLZ: Ing. Marián Themár

Predsedovia leteckých klubov (LK):
Predseda LK Bratislava: Ing. Peter Matejčík, CSc.
Predseda LK Trenčín: pplk.v.v. Ing. Vladimír Koláček
Predseda LK Martin: Ing. Marián Themár
Predseda LK Prešov: pplk.v.v. Ján Eštók

Kontrolná a revízna komisia SLZ

Predseda: Ing. Peter Mazák

Členovia:
nprap. v.v. Anton Švančara
Ing. Pavel Benčík

Letecké kluby

Letecký klub (LK) združuje fyzické a právnické osoby, ktoré tvoria jeho členskú základňu. Najvyšší orgánom LK je členská, resp. výročná členská schôdza. Činnosť LK riadi výbor LK zložený z predsedu, tajomníka a hospodára, príp. ďalších funkcionárov.