SLZ je nezávislé, neziskové občianske združenie, ktoré združuje aktívnych a bývalých príslušníkov lietajúceho a leteckého personálu vojenského a civilného letectva profesijne spätých s leteckou činnosťou, ako aj sympatizantov letectva a SLZ.

Poslaním SLZ je predovšetkým:

Obhajovať a presadzovať profesijné, občianske a sociálne práva a ďalšie zákonom chránené oprávnené záujmy svojich členov.

Vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, mládeže a iných záujemcov o slovenské vojenské a civilné letectvo.

Umožňovať svojim členom slobodne a neformálne vyjadrovať svoje názory a pripomienky a predkladať a presadzovať ich návrhy, podnety a stanoviská na riešenie celospoločenských problémov v oblastiach leteckej dopravy, leteckého výcviku, leteckého športu, leteckého priemyslu a brannej politiky v oblasti letectva.

Propagovať a obhajovať záujmy slovenského vojenského a civilného letectva a popularizovať jeho históriu a rozvojové aktivity na Slovensku a v zahraničí.

Vykonávať a podieľať sa na edičnej, publikačnej, expozičnej a muzeálnej činnosti s leteckou tematikou, organizovať verejné letecké podujatia, súťaže, výstavy a konferencie v oblasti letectva, vzdelávacie, poznávacie, spoločenské a branno-technické aktivity pre členov, mládež a verejnosť.

Rozvíjať spoluprácu s orgánmi verejnej správy, Ozbrojenými silami Slovenskej republiky, občianskymi združeniami a inými subjektmi, ako aj so zahraničnými organizáciami obdobného charakteru.