SLZ je otvorený spolupráci s orgánmi verejnej správy a samosprávy, občianskymi združeniami a inými subjektami.

Spolupráca s MO SR

Jednou z priorít spolupráce je spolupráca s rezortom obrany SR. SLZ podpísal dňa 19.12.2018 Dohodu o vzájomnej spolupráci s Ministerstvom obrany SR a následne dňa 22.8.2022 podpísal SLZ (spolu s ďalšími mimovládnymi neziskovými organizáciami) nové znenie tejto dohody v unifikovanom znení (č.KaMO-54-14/2022), ktoré zohľadnilo nové požiadavky zo strany MO SR.

Prehľad mimovládnych neziskových organizácií, vrátane SLZ, s ktorým uzatvorilo MO SR Dohody o vzájomnej spolupráci spolu s prelinkovaním na Centrálny register zmlúv je zverejnený na webovom sídle MO SR: https://www.mosr.sk/dohody-o-vzajomnej-spolupraci-s-mo-sr/.

Samotný text Dohody o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a SLZ je zverejnený na Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/data/att/3509854.pdf.

Spolupráca v rámci OZ7+

SLZ udržuje a rozvíja spoluprácu s občianskymi združeniami, ktoré majú vzťah k OS SR (neformálne označených ako OZ7+). Dňa 21.1.2016 podpísal vtedajší prezident SLZ v Trenčíne Spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov občianskych združení Slovenskej republiky majúcich vzťah k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Medzi tieto občianske združenia okrem SLZ patrí Klub generálov SR, Združenie žien v armáde (Poznámka: koncom roku 2022 ukončilo svoju činnosť), Klub vojenských výsadkárov SR, Únia vojnových veteránov SR, UN – Veteran Slovakia, Zväz vojakov Slovenskej republiky.

Uskutočňovali sa pravidelné stretnutia zástupcov občianskych združení v rámci OZ 7+.Cieľom spolupráce v rámci OZ7+ bolo koordinovať spoluprácu v prioritných oblastiach spolupráce s MO SR s cieľom dosiahnutia vzájomného prospechu ako pre jednotlivé OZ tak aj pre rezort obrany SR, lepšej informovanosti o príslušných aktivitách a činnostiach a ich spoločnej prípravy a realizácie.

Spolupráca v rámci AVOZ SR

Pôvodné Memorandum o vzájomnej spolupráci z februára 2023

Dňa 2.2.2023 podpísal prezident SLZ spolu so štatutármi Zväzu vojakov SR, Klubu generálov SR, UN Veteran Slovakia, Klubu vojenských výsadkárov SR a Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktivít Memorandum o vzájomnej spolupráci, na základe ktorého bola vytvorená Asociácia vojenských občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR) ako voľné, neregistrované záujmové združenie občianskych združení a ďalších organizovaných subjektov s profesijným vzťahom k rezortu obrany SR a Ozbrojeným silám SR. Podpisu Memoranda o vzájomnej spolupráci sa zúčastnili riaditeľka kancelárie ministra obrany SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalší predstavitelia MO SR.

Memorandum obsahovalo nasledujúce články:

 • preambula,
 • účel, hlavné ciele a princípy spolupráce,
 • rámec a rozsah spolupráce,
 • signatári memoranda a zakladajúci členovia AVOZ SR,
 • oblasti a spôsob spolupráce,
 • spoločné vzťahy s inými subjektami,
 • platnosť memoranda a záverečné ustanovenia.

Text daného memoranda je uvedený v prílohe.

Predstavitelia občianskych združení, ktorí podpísaním Memoranda o vzájomnej spolupráci založili Asociáciu vojenských občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR)

Foto: Ivan Kvačkaj

Aktualizované Memorandum o spolupráci z mája 2023

Dňa 16.5.2023 vstúpilo do AVOZ SR päť ďalších organizácií:

 • Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika,
 • Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska,
 • Klub vojenskej histórie - GABRIŠ,
 • Slovenský klub 1. prieskumného práporu
 • Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave (ako pridružený člen)

Štatutárni zástupcovia týchto organizácií podpísali spolu so štatutármi  pôvodných členov AVOZ SR (vrátane SLZ) aktualizované Memorandum o vzájomnej spolupráci, text ktorého je uvedený v prílohe.

Po prijatí nových členov malo AVOZ SR v máji 2023 10 riadnych členov a jedného pridruženého člena.

Členovia AVOZ SR rozhodli, že asociácia bude v najbližšom období vo svojej činnosti pokračovať, ako neregistrované združenie. Zároveň bolo dohodnuté, že budú preverené možnosti takej registrácie, ktorá naplní účel posilnenia postavenia organizácie a zároveň bude minimalizovať riziká zvyšovania byrokracie a tvorbu nárokov na zriadenie spoločného rozpočtu asociácie.

Valné zhromaždenie AVOZ SR tvoria štatutári členských organizácií, ktorí  v prípade ich neúčasti vydajú mandát na hlasovanie pre predstaviteľov svojich organizácií zúčastnených na rokovaní.

Za koordináciu prípravy rokovaní Valného zhromaždenia a koordináciu prípravy vnútorných a vonkajších aktivít asociácie bude zodpovedné Predsedníctvo AVOZ SR, za členov ktorého boli na rokovaní dňa 16.5.2023 nominovaní a schválení:

 • plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák, predseda (ZV SR)
 • genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek podpredseda (KG SR)
 • kpt. v.v. Ing. Michal Kvanta (SZVvZ)

Za tajomníka AVOZ SR bol zvolený pplk. v.v. Ing. Ladislav Balázs (SZVvZ).

Aktuálne (obsahovo zostručnené) Memorandum o spolupráci z februára 2024

Na základe požiadaviek členov AVOZ SR bolo pôvodné Memorandum o vzájomnej spolupráci v rámci AVOZ SR obsahovo zostručnené a sprehľadnené a podpísané s dátumom platnosti 29.2.2024 štatutárnymi predstaviteľmi občianskych združení, ktoré sú členmi AVOZ SR (k podpisu došlo dňa 5.3.2024 po pietnej spomienke na štyroch popravených slovenských generálov na MO SR). Aktu podpisu Memoranda sa zúčastnil GR SEĽUZ MO SR JUDr. Martin Rímeš. V súčasnosti má AVOZ SR 11 členských organizácií (viď text zostručneného Memoranda o spolupráci v prílohe). Novým členom AVOZ SR sa stala Vojenská spoločnosť KARPATY a členstva v AVOZ SR sa vzdal Klub vojenských výsadkárov SR.

Vľavo: Predstavitelia občianskych združení združených v rámci AVOZ SR pri podpise Memoranda o vzájomnej spolupráci (obsahovo zostručneného) dňa 5. marca 2024 na MO SR. Aktu podpísania Memoranda bol prítomný GR SEĽUZ MO SR
Vpravo: Prezident SLZ pri podpise Memoranda o vzájomnej spolupráci (obsahovo zostručneného) v rámci AVOZ SR dňa 5. marca 2024 na MO SR

Zmluvy o vzájomnej spolupráci s občianskymi združeniami

SLZ má uzatvorenú Zmluvu o vzájomnej podpore a spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov Slovenskej republiky ( podpísaná dňa 9.6.2012 v Slávnici) a Zmluvu o vzájomnej podpore a spolupráci so Slovenským národným aeroklubom gen. M. R. Štefánika (podpísaná dňa 6.2.2018 vo Zvolene). Veľmi dobrá úroveň dlhodobej spolupráce medzi SLZ a Klubom vojenských výsadkárov Slovenskej republiky (KVV SR) bola zo strany KVV SR ocenená udelením striebornej Pamätnej medaily generála Jozefa Gabčíka (viď časť Spolupráca/Ocenenia).

Dňa 20.6.2023 vo Zvolene podpísali štatutárni predstavitelia SLZ, Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (ďalej len SMRŠ) a Slovenskej leteckej federácie (ďalej len SLF) Memorandum o vzájomnej spolupráci, ktorého predmetom je spolupráca strán Memoranda pri propagácii a sprostredkovávaní informácií o živote a diele M. R. Štefánika, šírenie jeho myšlienkového odkazu a jeho priblíženie dnešným a budúcim generáciám.

Text Memoranda je uvedený v prílohe.

SLZ je pripravený aktívne spolupracovať so SMRŠ a SLF v oblastiach dohodnutých v Memorande, s využitím špecifikovaných mechanizmov napĺňania cieľov a účelu Memoranda a predovšetkým podielom na realizácii spoločne dohodnutých aktivít.

Spolupráca s EPAA

Z hľadiska medzinárodnej spolupráce venuje SLZ pozornosť udržiavaniu a rozvoju spolupráce s Európskou asociáciou leteckých zväzov a združení (EPAA - European Partnership of Air Force Associations), ktorej členom je od 13.11. 2008 (podpísaním dokumentu Reference Manual). Bližšie informácie o spolupráci s EPAA sú uvedené v časti EPAA.

Bilaterálna spolupráca s partnerskými zahraničnými zväzmi/asociácimi

SLZ malo veľmi dobrú spoluprácu so Zväzom letcov Českej republiky, ktorá bola ocenená udelením Medaily za zásluhy Svazu letců ČR ako aj udelením Odznaku 100 let čsl. Letectví - letecká osobnost století pre SLZ (viď časť Spolupráca/Ocenenia).

Dňa 22.4.2023 podpísal SLZ v Trenčíne Dohodu o vzájomnej spolupráci s Českým zväzom letectva (ČsSL). Dohodu, v ktorej sú špecifikované ciele a formy vzájomnej spolupráce medzi oboma organizáciami, podpísali prezident SLZ a predseda výboru ČsSl plk.v.v. Ing. Václav Vašek. Text Dohody o vzájomnej spolupráci je uvedený v prílohe.

SLZ udržuje kontakty s partnerskými organizáciami v Poľsku a Slovinsku (Asociácia pilotov slovinského vojenského letectva-SAFPA).

Počas návštevy členov Asociácie pilotov slovinského vojenského letectva (SAFPA) na leteckých dňoch SIAF 2018 si členovia SAFPA dňa 1.9.2018 za účasti predstaviteľov SLZ (prezidenta, viceprezidenta pre zahraničnú spoluprácu a prvého slovenského kozmonauta) uctili slovinských pilotov - účastníkov SNP- pri pamätnej tabuli na vchode do leteckej základne Sliač (v súčasnosti 81. krídlo Sliač)