SLZ je otvorený spolupráci s orgánmi verejnej správy a samosprávy, občianskymi združeniami a inými subjektami.

Jednou z priorít spolupráce je spolupráca s rezortom obrany SR. SLZ podpísal dňa 19.12.2018 Dohodu o vzájomnej spolupráci s Ministerstvom obrany SR a následne dňa 22.8.2022 podpísal SLZ (spolu s ďalšími mimovládnymi neziskovými organizáciami) nové znenie tejto dohody v unifikovanom znení (č.KaMO-54-14/2022), ktoré zohľadnilo nové požiadavky zo strany MO SR.

Prehľad mimovládnych neziskových organizácií, vrátane SLZ, s ktorým uzatvorilo MO SR Dohody o vzájomnej spolupráci spolu s prelinkovaním na Centrálny register zmlúv je zverejnený na webovom sídle MO SR: https://www.mosr.sk/dohody-o-vzajomnej-spolupraci-s-mo-sr/.

Samotný text Dohody o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a SLZ je zverejnený na Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/data/att/3509854.pdf.

SLZ udržuje a rozvíja spoluprácu s občianskymi združeniami, ktoré majú vzťah k OS SR (neformálne označených ako OZ7+). Dňa 21.1.2016 podpísal vtedajší prezident SLZ v Trenčíne Spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov občianskych združení Slovenskej republiky majúcich vzťah k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Medzi tieto občianske združenia okrem SLZ patrí Klub generálov SR, Združenie žien v armáde, Klub vojenských výsadkárov SR, Únia vojnových veteránov SR, UN – Veteran Slovakia, Zväz vojakov Slovenskej republiky.

Uskutočňujú sa pravidelné stretnutia zástupcov občianskych združení v rámci OZ 7+.Cieľom spolupráce v rámci OZ7+ je koordinovať spoluprácu v prioritných oblastiach spolupráce s MO SR s cieľom dosiahnutia vzájomného prospechu ako pre jednotlivé OZ tak aj pre rezort obrany SR, lepšej informovanosti o príslušných aktivitách a činnostiach a ich spoločnej prípravy a realizácie.

SLZ má uzatvorenú Zmluvu o vzájomnej podpore a spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov Slovenskej republiky ( podpísaná dňa 9.6.2012 v Slávnici) a Zmluvu o vzájomnej podpore a spolupráci so Slovenským národným aeroklubom gen. M. R. Štefánika (podpísaná dňa 6.2.2018 vo Zvolene). Veľmi dobrá úroveň dlhodobej spolupráce medzi SLZ a Klubom vojenských výsadkárov Slovenskej republiky (KVV SR) bola zo strany KVV SR ocenená udelením striebornej Pamätnej medaily generála Jozefa Gabčíka (viď časť Spolupráca/Ocenenia).

Z hľadiska medzinárodnej spolupráce venuje SLZ pozornosť udržiavaniu a rozvoju spolupráce s Európskou asociáciou leteckých zväzov a združení (EPAA - European Partnership of Air Force Associations), ktorej členom je od 13.11. 2008 (podpísaním dokumentu Reference Manual). Bližšie informácie o spolupráci s EPAA sú uvedené v časti EPAA.

SLZ malo veľmi dobrú spoluprácu so Zväzom letcov Českej republiky, ktorá bola ocenená udelením Medaily za zásluhy Svazu letců ČR ako aj udelením Odznaku 100 let čsl. Letectví - letecká osobnost století pre SLZ (viď časť Spolupráca/Ocenenia). Do ďalšieho obdobia sa SLZ bude snažiť nadviazať aktívnu spoluprácu s terajším Českým zväzom letectva.

SLZ udržuje kontakty s partnerskými organizáciami v Poľsku a Slovinsku (Asociácia pilotov slovinského vojenského letectva-SAFPA).

Počas návštevy členov Asociácie pilotov slovinského vojenského letectva (SAFPA) na leteckých dňoch SIAF 2018 si členovia SAFPA dňa 1.9.2018 za účasti predstaviteľov SLZ (prezidenta, viceprezidenta pre zahraničnú spoluprácu a prvého slovenského kozmonauta) uctili slovinských pilotov - účastníkov SNP- pri pamätnej tabuli na vchode do leteckej základne Sliač (v súčasnosti 81. krídlo Sliač)