Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika
na obdobie od 21.5.2022 do ďalšieho kongresu

Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika (ďalej len SLZ)
si na obdobie od svojho VIII. kongresu konaného dňa 21.5.2022 do ďalšieho kongresu stanovuje tieto programové ciele:

1. Dlhodobé ciele

 • Obhajovať a presadzovať profesijné, občianske a sociálne práva a záujmy svojich členov
 • Poskytovať v rámci svojich možností pomoc svojim členom
 • Prispievať svojou činnosťou k šíreniu informácií o slovenskom vojenskom a civilnom letectve a k jeho propagácii
 • Vykonávať vzdelávacie, branno-technické a ďalšie aktivity týkajúce sa letectva pre odbornú a laickú verejnosť, s osobitným dôrazom ich orientácie na mládež a deti
 • Udržiavať a rozvíjať spoluprácu s orgánmi verejnej správy a samosprávy, rezortom obrany a dopravy SR a ďalšími rezortami, občianskymi združeniami a inými subjektami
 • Rozvíjať spoluprácu s EPAA a byť jej aktívnym členom

2. Strednodobé ciele

 • Zamerať pozornosť na získanie nových členov a v tejto súvislosti dosiahnuť zvýšenie počtu členov SLZ a zníženie vekového priemeru členov
 • Obnoviť činnosť leteckého klubu v Košiciach a v Prešove (prípadne spoločného leteckého klubu pre Prešov a Košice) a podniknúť aktivity na vytvorenie leteckých klubov v ďalších mestách s bohatou leteckou tradíciou
 • Získať dvoch a viac kolektívnych členov
 • Podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi leteckými klubmi predovšetkým formou zdieľania informácií o ich aktivitách a vytváraním medzi klubových záujmovo-odborných a študijných skupín
 • Vytvoriť partnerstvo s vybranými občianskymi združeniami, organizáciami a inštitúciami
 • Pripraviť návrh projektov pre získanie dotácií z MO SR a z iných zdrojov zameraných na oblasť vzdelávania a výchovy mládeže, tradícií vojenského a civilného letectva a letecké a ďalšie aktivity pre verejnosť

3. Krátkodobé ciele

 • Aktualizovať web stránku SLZ tak, aby zodpovedala požiadavkám kladeným na moderný a profesionálny web a stala sa základným zdrojom a platformou zdieľania informácií pre členov, letecké kluby a činnosť SLZ a súčasne prinášala informácie o poslaní a činnosti SLZ pre verejnosť a motivovala záujemcov o členstvo v SLZ.
 • Spracovať prihlášku za individuálneho člena SLZ a uverejniť ju na web stránke SLZ
 • Spresniť postup podania a schvaľovania prihlášky za individuálneho člena SLZ
 • Pripraviť a schváliť vzor preukazu člena SLZ a proces vydávania preukazov členov SLZ

  Zodpovedá: prezident SLZ (za splnenie všetkých vyššie uvedených úloh)
  Súčinnosť: členovia RV
  Termín: do 30.9.2022
 • Po aktualizácii web stránky vytvoriť stránku SLZ na Facebooku

  Zodpovedá: prezident SLZ
  Súčinnosť: členovia RV
  Termín: do 30.11.2022
 • Pripraviť obsahovo a organizačne Konferenciu k 30. výročiu založenia SLZ s termínom jej uskutočnenia v mesiaci október-november 2022
  (bude predmetom prvého rokovania novo zloženého RV po kongrese SLZ uskutočneného 21.5.2022)

  Zodpovedá: prezident SLZ
  Súčinnosť: členovia RV (podľa prijatého rozdelenia úloh v tejto oblasti)
  Termín: do 30.9.2022