Výbor Leteckého klubu SLZ Bratislava:

Predseda: Ing. Peter Matejčík, CSc. (mobil: +421 903 432 488; e-mail: lkba@letci.sk)
Hospodár: plk.v.v. Ing. Ladislav Greguš
Tajomník: neobsadené

Počet členov Leteckého klubu Bratislava: 43

Činnosť Leteckého klubu Bratislava

Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika (ďalej len „SLZ“) bol založený na zakladajúcej schôdzi, ktorú pripravili členovia Klubu letcov a bojovníkov v SNP a v zahraničí, najmä Ing. Obuch, Ing. Švárny a p. Strýček, ktorá sa konala 14. 12. 1992 v Bratislave, kde boli predložené aj prvé Stanovy Slovenského leteckého zväzu gen. M. R. Štefánika. Na tomto stretnutí bol tiež zvolený aj prípravný výbor SLZ v zložení:
predseda - plk. v. v. Ing. Vladimír Švárny a členovia Karol Valo, Ing. Ludek Beňo, Ing. Peter Matejčík a RNDr. Dušan Podhorský, ktorý sa v ten istý deň zišiel na svojom prvom rokovaní, čím začal svoju činnosť. Prvými krokmi prípravného výboru bolo predloženie stanov Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na registráciu, ktorá bola vykonaná 22. 12. 1992 a požiadanie o pridelenia identifikačného čísla organizácie Mestskej správe Štatistického úradu SR Bratislava, ktoré bolo pridelené 4. 3. 1993 (IČO 30845394). V tom čase v roku 1993 bolo významnou úlohou prípravného výboru SLZ ukončiť proces nástupníctva po ukončení činnosti Zväzu letcov ČSFR, ktorý zanikol 31. 12. 1992 a delenie majetku tejto organizácie a materiálov Leteckého múzea v Prahe-Kbeloch.

Administratívny vznik pobočky1/ Bratislava sa datuje na 28. 4. 1994.
Poznámka:1/ Vtedy používaný názov (v súčasnosti letecký klub)

Vyššie popísané činnosti prípravného výboru SLZ od myšlienky založenie SLZ v roku 1992 do konania I. kongresu SLZ vykonávali zväčša členovia pobočky Bratislava, ktorá plnila funkciu zakladajúcej pobočky SLZ. Iniciatíva členov pobočky Bratislava sa prejavovala hlavne pri spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, podnikmi a spoločenskými organizáciami, ktoré sídlia v Bratislave.

V roku 1994 to bola už užšia spolupráca s vojenským letectvom v tom čase na čele s generálmajorom Ing. Štefanom Gombíkom, veliteľom letectva a PVO Armády SR, ktorému ponúkol prípravný výbor funkciu prezidenta SLZ. Táto spolopráca viedla k spoluorganizácii 2. medzinárodného leteckého dňa SIAD v Bratislave v dňoch 20. a  21. augusta 1994 a uskutočneniu 1. kongresu SLZ dňa 6. 12. 1994 v Trenčíne.

Členovia pobočky sa podieľali na príprave 1. medzinárodného leteckého plesu v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave dňa 25. februára 1995.

Predseda pobočky Bratislava Ing. Švárny bol listom č. MK-983/1997-1 zo dňa 13. 10. 1997 poverený prípravou a realizáciou Pamätníka gen.Dr. M. R. Štefánika a Hrobu neznámeho vojaka v Bratislava, vrátane finančných prostriedkov zo Štátneho fondu PRO SLOVAKIA. Neskoršia realizácia bola zastavená a pamätník v priestore oproti Úradu vlády SR nebol zrealizovaný. V júni 2000 bolo vedením mesta oznámené, že Pamätník bude postavený na nábreží Dunaja.

V septembri 1998 boli v spolupráci s 31.LZ začaté prípravy a práce na Pamätníčku 3. misiam a letcom, ktorí padli v bojoch SNP na letisku Sliač Tri duby k 55. výročiu SNP. Pamätníček bol slávnostne odhalený 28. augusta 1999 prezidentom SR Rudolfom Schusterom. Vo februári 1999 sa Ing. Švárny zúčastnil na štarte slovenského kozmonauta Ivana Bellu na Bajkonure a neskôr sa dňa 1.10.1999 uskutočnila s kozmonautom beseda o jeho lete do vesmíru a pobyte na stanici Mir.

V júli 2001 bol predsedom pobočky vypracovaný a podaný návrh na udelenie in memoriam Rádu Bieleho dvojkríža I. stupňa gen. M. R. Štefánikovi a menovanie do hodnosti in memoriam generálplukovník Armády SR. Predložené návrhy však neboli akceptované.

Dňa 22. júla 2002 zorganizovalo vedenie Letiska M. R. Štefánika stretnutie pri soške gen. M. R. Štefánika pri príležitosti 122. výročia narodenie Štefánika. Od vtedy sa toto miesto stalo miestom pravidelných stretnutí členov SLZ a vedenia letiska pri príležitosti výročí narodenia a smrti gen. M. R. Štefánika.

Pri príležitosti 10. výročia založenia SLZ sa dňa 27. novembra 2002 uskutočnila slávnostná schôdza pobočky Bratislava za účasti prezidenta SLZ gen. Štefana Gombíka a tajomníka SLZ p. Chrenku, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Jozefa Pivarčiho a ďalších hostí.
Členovia pobočky Bratislava sa každoročne zúčastňovali spomienok na výročia narodenia (21.7.) a tragickej smrti (4.5.) gen Dr. M. R. Štefánika, výročí oslobodenia Bratislavy (4.4.), osláv ukončenia 2. svetovej vojny (8.5.), osláv výročí SNP (29.8.) a iných spomienok pri významných výročiach udalostí organizovaných MO SR a inými ústrednými orgánmi štátnej správy a samosprávy a spoločenskými organizáciami s podobným zameranim ako má SLZ.

Medzi významné podujatia, ktoré zorganizovali členovia pobočky Bratislava alebo sa ich zúčastnili boli stretnutie združenia letcov a bojovníkov v SNP a zahraničí v dňoch 22. a 23. augusta 2007 v Piešťanoch a 19. a 20. augusta 2008 s členmi SLZ, za účasti štátneho tajomníka MDPT SR Ing. Mojša, stretnutie veteránov 2. svetovej vojny v Prahe zorganizované MO ČR dňa 7. decembra 2007.

Účasť prezidenta SLZ prof. Ing. Gregu, CSc. a Ing. Matejčíka, CSc. na slávnostnom odovzdaní čestného názvu „Dopravné letecké krídlo generála M. R. Štefánika“ v Malackách dňa 30. septembra 2008, ktoré krídlu udelil prezident republiky.

V tom čase sa členovia SLZ tiež podieľali na príprave druhej návštevy veliteľa a kapitána americkej lode APOLLO 17, ktorá v júli 1972 pristála na Mesiaci, amerického astronauta slovenského pôvodu Eugena Andrewa Cernana na Slovensku v dňoch 24. až 29. septembra 1994. Ďalej sa po smrti gen.plk. Jozefa Ambruša dňa 20.1.1994 v USA podieľali na prevoze jeho pozostatkov a ich uloloženie 26.5.1994 na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislava a prevoze ostatkov generálmajora in memoriam Otta Smika (†28.11.1944) zo spoločného hrobu v Belgicku na cintorín v Slávičom údolí v Bratislave.

Spoluorganizovanie Pobočky Bratislava Slovenského leteckého zväzu s Trnavským samostatným krajom Národných leteckých dní na letisku Piešťany v rokoch 2007, 2008, 2009 a 2010. Na úspešných priebehoch leteckých dní mal významný podiel Ján Jendroľ, ktorý bol letovým riaditeľom podujatí.

V rámci týchto leteckých dní bol v roku 2009 členmi SLZ zrealizovaný projekt „Rok 90. výročia tragickej smrti gen. Dr. M. R. Štefánika“, ktorý bol podporený dotáciou z Ministerstva obrany SR a podporou Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, š.p. V rámci tohto projektu bola  počas 3. Národných leteckých dní na letisku Piešťany v dňoch 13. a 14. júna 2009 predvedená výstava „Život a dielo gen. Dr. M. R. Štefánika, vojaka, politika, astronóma“.
V rámci priebehu 4. Národných leteckých dní na letisku Piešťany v dňoch 29. a 30. mája 2010 sa uskutočnila výstava „Slovenskí letci v Royal Air Force v rokoch 2. svetovej vojny“ a stretnutie veteránov dňa 30. mája 2010, ktorého sa zúčastnili páni Ľudovít Šramko (91 rokov), Anton Droppa (90 rokov), Jozef Valachovič (89 rokov) a František Bača (86 rokov).

V roku 2010 sa členovia pobočky Bratislava vo väčšom počte zúčastnili XVI. ročníka výstupu na Slemä dňa 9. októbra 2010 s pietnym aktom na Vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši. Čestným hosťom bol člen pobočky Bratislava plk.v.v. RNDr. Anton Droppa.

V roku 2011 bol pobočkou Bratislava zrealizovaný projekt „Rekonštrukcie pamätníka letcovi 31. letky 3. leteckého pluku gen. letca M. R. Štefánika čatárovi poľnému pilotovi Antonínovi Valešovi“ umiestnenom na rozhraní pozemkov letiska M. R. Štefánika v Bratislave a katastra obce Ivanka pri Dunaji. Na realizáciu projektu boli použité financie z dotácie Ministerstva obrany SR a prostriedky Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, š.p. Slávnostné odhalenie pamätníka sa uskutočnilo dňa 26. septembra 2011 za prítomnosti ministra obrany SR Ľubomíra Galka a iných vzácnych hostí vrátane rodinných príslušníkov čatára poľného pilota Antonína Valeša.

V rokoch 2010, 2011 a 2012 predseda pobočky Ing. Peter Matejčík, CSc. rokoval o umiestnení repliky lietadla CAPRONI Ca 33 v odletovej hale Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s vedením letiska a riaditeľom VHÚ Bratislava. Lietadlo bolo pri príležitosti 132. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika (21. 7. 1880)  slávnostne „zavesené“ pod strop letiskovej haly. Pobočka Bratislava na zrealizovanie poskytla zo svojich prostriedkov sumu 500 €.

Členovia pobočky Bratislava, spolu s členmi Klubu seniorov pri GR Doprastav, zorganizovali zájazd svojich členov a rodinných príslušníkov v dňoch 7. až 11. októbra 2008 do Medounu v Paríži s tématickým názvom „Po stopách Milana Rastislava Štefánika“. Pri hvezdárni v Medouene, kde Štefánik pracoval, položili účastníci zájazdu veniec k jeho pamätníku.
Podobný tématický zájazd bol zorganizovaný členmi pobočky Bratislava v dňoch 21. až 26. mája 2011 do Talianska s názvom „Po stopách MRŠ v Taliansku“. Trasa zájazdu bola organizovaná tak, aby sa navštívili miesta, po ktorých sa pohyboval M. R. Štefánika a  vtedajší čsl. vojaci počas 1. svetovej vojny (Rovereto, Rivo, Colombare, pamätník Victora Emanuela na piazza Venezia, Campofomido pri Udine).

Pán Jendroľ spolu so svojim štábom zorganizoval dňa 9. júna 2012 úspešný letecký deň AIRSHOW SLÁVNICA 2012. Počas leteckého dňa sa uskutočnilo stretnutie veteránov účastníkov východného a západného odboja 2. svetovej vojny.

Pán Jendroľ a Ing. Matejčík, CSc. boli členmi realizačného tímu medzinárodného podujatia 1. Balónová megafiesta v Piešťanoch, ktorá sa konala v dňoch 6. a 7. septembra 2013. Súčasťou podujatia bola Výstava o živote a diele M. R. Štefánika zorganizovaná SLZ v spolupráci s Vojenským historickým múzeom v Piešťanoch a Balneologickým múzeom v Piešťanoch, vystúpenie leteckých modelárov, stretnutie vojnových veteránov v spolupráci s primátorom mesta Piešťany Remom Cicutom, ktorý veteránov ocenil Cenou primátora a stretnutie zástupcov leteckých zväzov štátov V4.

Z podnetu 1. viceprezidenta SLZ Ing. Matejčíka, CSc. bol vypracovaný a prezidentom SLZ prof. Ing. Gregom, CSc. predložený Prezidentskej kancelárii SR návrh na udelenie štátneho vyznamenania prezidentom SR „Rad Bieleho dvojkíža III. triedy – vojenský“ pre plk.v.v. Imricha Gablecha, Slováka – rodáka z Hrachovišťa, príslušníka RAF počas 2. svetovej vojny. Toto vyznamenamie prezident SR Ivan Gašparovič udelil p. Gablechovi dňa 7. januára 2014 na Bratislavskom hrade. Tohto aktu sa za SLZ zúčastnil Ing. Peter Matejčík, CSc. a Dr. Petr Švanda, CSc. a Dr. Soňa Gyarfašová za RTVS.

Pán Jendroľ sa podieľal na príprave akcie Veľvyslanectva Veľkej Británie a Severného Írska dňa 18. júna 2014 pri odhalení pamätnej tabule československým príslušníkom v RAF na budove EUROVEA pri pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave.

Na príprave pamätníka obetiam leteckej tragédie lietadla ČSA IL 18 na Zlatých pieskoch v Bratislave dňa 28. júla 1976 a jeho odhalení dňa 18. augusta 2014 na mieste neťastia sa za SLZ podieľal p. J. Jendroľ.

V dňoch 8. – 12. júla 2015 p. Jendroľ zorganizoval a finančne zabezpečil spomienkovú cestu „The Few“ do Veľkej Británie pri príležitosti 75. výročia „Bitky o Britániu“, ktorej sa zúčastnilo 8 členov pobočky Bratislava.

V spolupráci s Aviatik team, s.r.o. bolo zorganizované diskusné fórum „Perspektíva a reálne možnosti ďalšieho rozvoja Letiska M. R. Štefánika v Bratislave“, ktoré sa konalo 23. novembra 2015 za účasti viacerých odborníkov civilného letectva, zástupcov štátnej správy a miestnej samosprávy. Výstup z fóra bol postúpený predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi.

Roky 2015 a 2016 boli rokmi predsedníctva Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M.  R. Štefánika v rámci Európskej asociácie leteckých zväzov a združení (EPAA - European Partnership of Air Force Associations). Letecký klub SLZ Bratislava sa aktívne podieľal na príprave materiálov a zabezpečení všetkých rokovaní predstaviteľov EPAA a leteckých združení jej členských krajín na Slovensku v rámci predsedníctva SLZ v EPAA (jarné rokovanie EPAA v dňoch 20. a 21. mája 2015 vo Zvolene, rokovanie riadiaceho výboru EPAA dňa 18. septembra 2015 v Martine, rokovanie EPAA v dňoch 22. a 23. septembra 2016 v Krakovanoch).

Letecký klub Bratislava má podpísanú dohodu o spolupráci so Zväzom vyslúžilých vojakov gen. Dr. M. R. Štefánika Bratislava – Rača, s Klubom seniorov pri GR Doprastav, s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika Bratislava a s Klubom vojenských výsadkárov Bratislava.