Výbor Leteckého klubu SLZ Trenčín:

Predseda: pplk.v.v. Ing. Vladimír Koláček (mobil: +421 908 290 409; e-mail: lktn@letci.sk)
Hospodár: pplk.v.v. Ing. Michal Kica
Tajomník: nprap.v.v. Anton Švančara

Počet členov Leteckého klubu Trenčín: 40

Poslanie a činnosť Leteckého klubu Trenčín

Letecký klub Trenčín bol založený hneď po vzniku Slovenského leteckého zväzu generála Dr.M.R. Štefánika (ďalej iba SLZ) v roku 1993 (ako pobočka SLZ Trenčín, resp. Klub letcov a parašutistov Trenčín). Od samotného začiatku má sídlo v Posádkovom dome armády na Hviezdoslavovej ulici č.16 Trenčín, ktorého názov v súčasnosti je Posádkový klub Trenčín. Letecký klub Trenčín je jedným zo štyroch leteckých klubov SLZ a jeho činnosť sa riadi Stanovami SLZ.

Hlavné ciele klubu vychádzajú zo stanov. Klub združuje aktívnych a vyslúžilých príslušníkov lietajúceho a ostatného leteckého personálu vojenského a civilného letectva , príslušníkov profesijne spätých s leteckou činnosťou a sympatizantov letectva. Klub obhajuje a presadzuje profesijné, občianske a sociálne práva a ďalšie zákonom chránené oprávnené záujmy svojich členov, propaguje a obhajuje záujmy slovenského vojenského a civilného letectva. Činnosť klubu je výhradne apolitická.

Členská základňa klubu sa ustálila a dlhodobo sa pohybuje medzi 40 až 55 členmi. Priemerný vek členov je nad dôchodkovým limitom. Činnosť je organizovaná na základe schválených ročných plánov, na výročných členských schôdzach. Klub úzko spolupracuje hlavne pri organizovaní zájazdov s Klubom vojenských veteránov.
Naši členovia pomáhajú so zabezpečením a organizáciou zasadaní Republikového výboru SLZ ako aj organizovaním jeho Kongresov.

Každoročne organizujeme prednáškovú činnosť o histórii vojenstva, rôznych druhoch výzbroje a druhov vojsk, besedy so zaujímavými osobnosťami k historickým ale aj aktuálnym udalostiam. V letných mesiacoch sa sústreďujeme na zájazdy po významných vojensko- historických či technických lokalitách nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch ako Česko, Poľsko, Rakúsko Maďarsko (Bradlo, hvezdáreň Hlohovec, Krakov, Vienner neus Stadt Museum Aviatikum, Praha, Szolnok a iné). Niekoľkí naši členovia sa podieľajú na tvorbe literatúry s leteckou či vojenskou tématikou a sú autormi či spoluautormi kníh alebo článkov (Oliver Chalas, Marian Hrodegh, Karol Steklý, Ľudovít Mikula, Vladimír Koláček) Spolupracujeme s Letecko - modelárskym klubom v Trenčianskej Turnej, jeho vedúci Mgr. Vladimír Zvalený aj so synom sú našimi členmi. V roku 2008 získali titul Najlepší športový kolektív Trenčianskeho kraja, v roku 2009 titul zaslúžilý modelár a v roku 2022 najvyššie celoslovenské letecké vyznamenanie Zlaté krídla.

Spoluorganizujeme pre mládež zážitkové dni na letisku v Trenčíne, kde sa žiaci základných škôl oboznamujú s technikou letectva, či balónového lietania a rôznymi zábavnými formami v nich prebúdzame záujem o aviatiku. Naše delegácie sa zúčastňujú pamätných akcií na Bradle, na letisku Zolná a iných miestach našej leteckej a vojenskej histórie. Okrem našich leteckých klubov v rámci SLZ udržiavame spoluprácu s organizáciami Českého svazu letců v Příbore a Slavičíne. V rokoch 2020 a 2021 bola naša činnosť utlmená pandemickými opatreniami, v roku 2022 sme obnovili svoju prácu v plnom rozsahu. Poslednou akciou bola návšteva výroby lietadiel Shark v Senici spojená s návštevou pamätníka bojov roku 1848 pri Myjave ako aj múzea Národných rád v Myjave U Klasovitých, ktorá bola veľmi úspešná.

Vybrané aktivity z plánu práce LK Trenčín na rok 2022:
  • Výročná členská schôdza klubu dňa 27.4.2022
  • Účasť na Festivale letectva v Piešťanoch v dňoch 6.-8.5.2022
  • Účasť na SIAF 2022 Malacky v dňoch 3.-4.9.2022
  • Exkurzia členov LK v spoločnosti Shark AERO Senica - výrobcu ľahkých športových lietadiel Shark
  • Prednáška s besedou na tému Dopravné výsadkové letectvo, osobné skúsenosti z leteckej činnosti (S. Kamenický) dňa 18.5.2022
  • Oslava dňa vojenského letectva. Beseda s autorom knihy „Obsluhoval som MiG-y“ Ing. Vladimír Koláčkom dňa 14.9.2022
  • Účasť členov na VIII. ročníku súťaže Fatranský letecký guláš vo varení leteckého gulášu v súvislosti s oslavami Dňa slovenského vojenského letectva v Martine - Tomčanoch dňa 17.9. 2022
  • Letecké zážitky našich členov – voľná beseda dňa 12.10.2022
Letecký klub SLZ Trenčín si starostlivo vedie Kroniku o svojej činnosti, ktorá obsahuje cenné informácie a fotografie.