Slovenského leteckého zväzu
generála Dr. Milana Rastislava Stefánika

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1. Organizačný poriadok SLZ stanovuje základy organizácie a riadenia Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika (ďalej len „SLZ“), upresňuje vzťahy vo vnútri organizácie v zmysle Stanov SLZ.

1.2. SLZ bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR dňa 22. decembra 1992 pod čís. VVS/1-900/90-7188 pod názvom „Slovenský letecký zväz generála Dr. M. R. Štefánika“; zmeny Stanov boli prijaté na III. Kongrese SLZ dňa 16. novembra 2002; zmeny Stanov boli zaevidované na Ministerstve vnútra SR dňa 27. decembra 2002 pod čís. VVS/1-900/90-7188-1; zmeny Stanov boli prijaté na IV. Kongrese SLZ dňa 25. novembra 2006 a boli zaevidované na Ministerstve vnútra SR dňa 31. januára 2007 pod číslom VVS/1-900/90-7188-2; ďalšie zmeny Stanov boli prijaté na VI. Kongrese SLZ dňa 6. decembra 2014 a boli zaevidované na Ministerstve vnútra SR dňa 26. februára 2015 pod číslom VVS/1-900/90-7188-3; posledné zmeny Stanov boli prijaté na VII. Kongrese SLZ dňa 22.4.2017 a boli zaevidované na Ministerstve vnútra SR dňa 25. júla 2017 pod číslom VVS/1-900/90-7188-4.

1.3. Sídlom SLZ je Trenčín, Hviezdoslavova 16, PSČ 911 27.

Článok 2

Riadiace orgány

2.1. Kongres SLZ:

2.1.1. Kongres Slovenského leteckého zväzu (ďalej len „Kongres“) je najvyšším orgánom SLZ; je oprávnený rozhodovať o všetkých záležitostiach SLZ; rokovanie Kongresu sa koná raz za štyri roky; Kongres zvoláva Republikový výbor SLZ (ďalej len „RV“); v kratšom časovom období ako štyri roky môže byť zvolaný mimoriadny Kongres, ktorý zvoláva RV, ak o to požiadajú dve tretiny členov RV alebo ten istý počet leteckých klubov SLZ (ďalej len „leteckých klubov“).

2.1.2. Kongres na svojom rokovaní volí:
a) pracovné predsedníctvo, ktoré riadi rokovanie Kongresu;
b) volebnú komisiu, ktorá predkladá návrh kandidátov pre voľby prezidenta SLZ, členov RV, členov Kontrolnej a revíznej komisie SLZ (ďalej len „KRK“);
c) návrhovú komisiu, ktorá predkladá na schválenie návrh Programových cieľov SLZ a uznesenia;
d) mandátovú komisiu, ktorá registruje členov a rieši otázky regulárnosti volieb:
• prezidenta SLZ,
• štyroch členov RV: 1. viceprezident, viceprezident pre medzinárodné vzťahy, tajomník, hospodár, pričom voľba uvedených funkcií sa vykonáva samostatne,
• troch členov KRK, ktorí si zvolia predsedu KRK a výsledok voľby oznámia delegátom Kongresu

2.1.3. Kongres prerokúva a schvaľuje správu o činnosti za obdobie medzi Kongresmi a ďalších úlohách SLZ predloženú prezidentom SLZ, správu o hospodárení s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ, správu o činnosti KRK a Programové ciele SLZ na ďalšie obdobie.

2.1.4. Podľa potreby Kongres prerokúva zmeny v Stanovách SLZ, Organizačnom poriadku SLZ, Smerniciach pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ, Smernici SLZ o udeľovaní ocenení a schvaľuje ich nové znenie.

2.2. Republikový výbor SLZ:

2.2.1. Je najvyšším orgánom SLZ v období medzi Kongresmi; koordinuje činnosť leteckých klubov.

2.2.2. Na čele RV je prezident SLZ, ktorý riadi činnosť SLZ v zmysle Stanov SLZ, Organizačného poriadku SLZ a ďalších záväzných zväzových dokumentov.

2.2.3. RV tvoria: prezident SLZ, 1. viceprezident, viceprezident pre medzinárodné vzťahy, tajomník, hospodár a predsedovia leteckých klubov.

2.2.4. Prezident SLZ zvoláva rokovania RV najmenej dvakrát ročne, v prípade nutnosti aj viackrát.

2.2.5. RV zvoláva Kongres v termínoch v zmysle Stanov SLZ, hl. V., ods. 5.4.
K tomu:
a) stanoví termín konania Kongresu;
b) stanoví kľúč k voľbe delegátov a oznámi ho leteckým klubom najmenej dva mesiace pred konaním Kongresu;
c) vypracuje návrh rokovacieho poriadku Kongresu;
d) vypracuje správu o činnosti za obdobie medzi Kongresmi a ďalších úlohách SLZ;
e) vypracuje správu o hospodárení s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ, ktorú odovzdá KRK;
f) vypracuje návrh Programových cieľov SLZ na ďalšie obdobie a návrh uznesenia Kongresu;
g) na základe návrhov leteckých klubov zostavuje pre Kongres kandidátnu listinu pre voľbu členov RV a KRK;
h) predkladá návrh na kandidátov do volebnej, návrhovej a mandátovej komisie a členov pracovného predsedníctva Kongresu;
i) zodpovedá za organizačné a materiálové zabezpečenie Kongresu;
j) rozosiela leteckým klubom najmenej 14 dní pred konaním Kongresu materiály pre jeho rokovanie:
• návrh rokovacieho poriadku,
• návrh Programových cieľov SLZ na ďalšie obdobie,
• kandidátnu listinu pre voľbu prezidenta, členov RV a KRK,
• návrh uznesenia Kongresu.

2.2.6. RV schvaľuje ročný rozpočet SLZ a použitie finančných prostriedkov.

2.2.7. RV schvaľuje prijatie novozaloženého leteckého klubu do SLZ; vedie evidenciu o leteckých kluboch.

2.3 Prezident SLZ:

2.3.1. Prezident SLZ je najvyšším predstaviteľom SLZ a zastupuje ho voči orgánom štátnej správy, samosprávy, občianskym združeniam, inštitúciám a ďalším organizáciám.

2.3.2. Usmerňuje činnosť SLZ a zodpovedá za svoje rozhodnutia Kongresu SLZ.

2.3.3. Riadi prácu RV v súlade so Stanovami SLZ, Organizačným poriadkom SLZ, uzneseniami Kongresu a legislatívou Slovenskej republiky.

2.3.4. Je štatutárnym zástupcom SLZ v súlade so Stanovami SLZ, hl. VI., ods. 6.5.

2.4 Viceprezident SLZ:

2.4.1. Zastupuje prezidenta SLZ v jeho neprítomnosti.

2.4.2. Je štatutárnym zástupcom SLZ v zmysle Stanov SLZ, hl. VI., ods. 6.5.

2.5. Viceprezident pre medzinárodné vzťahy SLZ:

2.5.1. Koordinuje spoluprácu SLZ so zahraničnými partnerskými leteckými organizáciami a ďalšími zahraničnými inštitúciami.

2.6. Tajomník SLZ:

2.6.1. Zabezpečuje korešpondenciu prezidenta SLZ a RV a spracováva podklady pre jej rokovania; vedie evidenciu dokumentácie a zabezpečuje jej distribúciu.

2.6.2. Vedie ústrednú evidenciu členov SLZ, vydáva členské preukazy na základe schválených prihlášok od leteckých klubov.

2.6.3. Eviduje všetky doklady a smernice SLZ zabezpečujúce plnenie úloh RV.

2.6.4. Vedie evidenciu ocenení SLZ.

2.6.5. Plní ďalšie úlohy uložené prezidentom SLZ a RV zaisťujúce činnosť SLZ.

2.7 Hospodár SLZ:

2.7.1. Vedie peňažný denník o pohybe finančných prostriedkov SLZ.

2.7.2. Zabezpečuje finančný a hospodársky chod SLZ v zmysle Smerníc pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2.7.3. Vypracúva správy o hospodárení s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ a predkladá ich RV a Kongresu.

2.7.4. Obhospodaruje a eviduje majetok SLZ ( plakety, CD a iné).

2.7.5. Sleduje čerpanie rozpočtu SLZ.

2.7.6. Plní ďalšie úlohy uložené prezidentom SLZ a RV zaisťujúce činnosť SLZ.

2.8. Kontrolná a revízna komisia SLZ:

2.8.1. Na čele KRK je predseda volený jej členmi v deň Kongresu; organizačne zodpovedá za činnosť KRK; zúčastňuje sa na pravidelných rokovaniach RV s hlasom poradným; v prípade svojej neprítomnosti poverí touto úlohou ďalšieho člena KRK.

2.8.2. KRK zodpovedá za kontrolu hospodárenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ.

2.8.3. KRK má troch členov zvolených Kongresom.

2.8.4. Rokovanie KRK sa riadi vlastným štatútom, ktorý schvaľuje RV.

2.8.5. Predkladá Kongresu samostatnú správu o vykonanej kontrole.

2.8.6. KRK zodpovedá za svoju činnosť Kongresu.

2.9. Letecký klub SLZ:

2.9.1. Letecký klub je základným článkom SLZ. Združuje členov SLZ v mieste jeho pôsobenia.

2.9.2. Letecký klub môže existovať v dvoch formách:
• letecký klub bez právnej subjektivity,
• letecký klub s právnou subjektivitou.

2.9.3. SLZ je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov právnickou osobou, ktorá môže nadobúdať práva a zaväzovať sa vo svojom mene.

2.9.4. SLZ so sídlom v Trenčíne (IČO 30845394) ako celok má samostatnú právnu a ekonomickú subjektivitu a je registrovaný ako nezávislé, dobrovoľné, neziskové občianske združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

2.9.5. SLZ a jeho letecké kluby, ako súčasť organizačnej štruktúry SLZ môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa len pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami SLZ.

2.9.6. SLZ a jeho letecké kluby, ktoré sa rozhodnú byť samostatnými právnickými osobami, môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa vlastným menom.

2.9.7. Letecké kluby, ktoré sa rozhodnú byť samostatnými právnickými osobami majú podľa ustanovenia zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov možnosť požiadať Štatistický úrad Slovenskej republiky o zapísanie do registra právnických osôb a pridelenie vlastného identifikačného čísla.

2.9.8. Letecké kluby pri svojom konaní a hospodárení dodržiavajú všeobecne platné právne predpisy, ako aj smernice SLZ a za svoju činnosť nesú plnú zodpovednosť; predseda a hospodár leteckého klubu musia mať podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

2.9.9. Letecké kluby SLZ si vedú samostatnú dokumentáciu svojej činnosti, ktorá musí byť v súlade so Stanovami SLZ a Organizačným poriadkom SLZ.

2.9.10.Vykonávať právne úkony v mene právnych subjektov sú oprávnení len štatutárni zástupcovia; v prípade SLZ je to prezident a 1. viceprezident, ktorí sú oprávnení konať samostatne; štatutárnym zástupcom leteckého klubu je jeho predseda, ktorý môže konať samostatne.

2.9.11. Letecké kluby nezodpovedajú za záväzky RV a ten nezodpovedá za záväzky leteckých klubov.

2.9.12. Najvyšším orgánom leteckého klubu je členská, resp. výročná členská schôdza, ktorá sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej dvakrát ročne (výročná raz ročne).

2.9.13. Minimálny počet členov leteckého klubu sú tri; zakladajúcim orgánom je prípravný výbor, ktorý po uskutočnení zakladajúcej schôdze požiada písomne RV o prijatie do SLZ.

2.9.14. Na čele leteckého klubu stojí výbor, ktorý sa skladá z predsedu, tajomníka a hospodára; podľa veľkosti leteckého klubu a jeho potrieb si jeho členovia volia ďalších funkcionárov výboru, avšak vždy s nepárnym počtom; okrem toho si volia kontrolóra hospodárenia; spôsob voľby si odhlasujú; kontrolór za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, ktorej o tom predkladá správu.

2.9.15. Letecký klub podľa odborných záujmov svojich členov môže vytvárať sekcie na čele s predsedom sekcie; pre svoju potrebu si letecký klub vypracuje vlastný organizačný poriadok, ktorý nesmie byť v rozpore so Stanovami SLZ a Organizačným poriadkom SLZ.

2.9.16. Letecký klub vedie evidenciu svojich členov v stanovenom rozsahu.

2.9.17. Letecký klub odvádza na činnosť SLZ finančnú čiastku stanovenú RV do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

2.9.18. Hospodár leteckého klubu vedie predpísané dokumenty o finančných prostriedkoch a majetku leteckého klubu; o hospodárení predkladá správu na výročnej schôdzi.

2.9.19. Zánik leteckého klubu:
a) dobrovoľným rozpustením;
b) ak členská základňa poklesne pod troch členov;
c) ak o tom rozhodne členská schôdza dvojtretinovou väčšinou členov s hlasovacím právom;
d) pri zániku leteckého klubu vykoná vymenovaný likvidátor majetkové vyrovnanie podľa všeobecne platných právnych predpisov, ktorého stav a spôsob sa uvedie do zápisu; o prípadnom zvyšnom majetku rozhoduje členská schôdza leteckého klubu.

2.10. Členstvo v SLZ:

Členstvo v SLZ vzniká podaním prihlášky, zaplatením členského príspevku a schválením členstva výborom leteckého klubu; kolektívnymi členmi môžu byť právnické osoby alebo občianske združenia so sídlom na území Slovenska a v krajinách Európskej únie. Podmienky prijatia kolektívneho člena sú rovnaké ako u individuálneho člena.

2.10.1. Prihláška za člena musí obsahovať tieto údaje:
a) meno a priezvisko, titul, (voj. hodnosť);
b) dátum narodenia;
c) adresu trvalého bydliska;
d) leteckú odbornosť;
e) k prihláške musí byť priložená fotografia s rozmermi 3,5 x 3,5 cm.

2.10.2. Členský preukaz je obojstranný a má dvojjazyčný (slovensko-anglický) text.
Na prednej strane je farebnou potlačou vyobrazený Znak SLZ a sú na nej uvedené tieto údaje:
a) názov organizácie;
b) fotografia člena;
c) hodnosť, titul, meno a priezvisko člena;
d) dátum narodenia;
e) číslo členského preukazu (z centrálnej evidencie).
Na zadnej strane sú uvedené tieto údaje:
a) bydlisko člena;
b) dátum vzniku členstva;
c) letecká odbornosť.

2.10.3. Členský preukaz môže byť aj bez fotografie člena. Každý člen má právo zúčastňovať sa na práci SLZ, byť volený do funkcií vo výboroch, komisiách a ústredných orgánov po dovŕšení 18 rokov.

2.10.4. Člen je povinný dodržiavať všetky ustanovenia Stanov SLZ a platiť v termíne členské príspevky.

2.10.5. Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena;
b) zrušením členstva – pre nezaplatenie členského príspevku na príslušný kalendárny rok v danej lehote alebo ak bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a jeho ďalšie členstvo je v rozpore s poslaním leteckého klubu;
c) vylúčením člena, za opätovné porušenie Stanov SLZ a dobrého mena leteckého klubu;
d) úmrtím člena;
e) zánikom leteckého klubu.

2.10.6. O zrušení členstva rozhoduje výbor leteckého klubu.

2.10.7. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza leteckého klubu.

Článok 3

Hospodárenie

3.1 Ročný rozpočet SLZ schvaľuje a kontroluje RV a na konci kalendárneho roka KRK.

3.2. Ročný rozpočet leteckého klubu schvaľuje výročná členská schôdza a kontrolu vykonáva kontrolór hospodárenia leteckého klubu.

3.3. Hospodárska činnosť musí byť vykonávaná podľa Smerníc pre hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami SLZ.

3.4. Za hospodársku činnosť SLZ zodpovedá RV.

3.5. Za hospodársku činnosť leteckého klubu zodpovedá jeho výbor.

3.6. Funkcionári zmocnení na výkon účtovných a finančných operácií alebo na hospodárenie s majetkom SLZ sú hmotne zodpovední a musia mať v zmysle § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

4.1. V mene SLZ majú právo podávať informácie o hospodárskych výsledkoch verejnosti a inštitúciám len osoby na tieto účely zmocnené RV.

4.2. V mene leteckého klubu majú právo podávať informácie o hospodárskych výsledkoch verejnosti a inštitúciám len osoby zmocnené výborom leteckého klubu.

4.3. Organizačný poriadok SLZ je záväzný pre všetkých členov, letecké kluby a orgány SLZ.

4.4. Organizačný poriadok SLZ schválil VIII. Kongres dňa 21. mája 2022.