STANOVY

Slovenského leteckého zväzu

generála Dr. Milana Rastislava Štefánika

schválené I. riadnym zjazdom SLZ dňa 16.12.1992

Zmena: 16. novembra 2002 – uznesenie III. Kongresu SLZ
Zmena: 25. novembra 2006 – uznesenie IV. Kongresu SLZ
Zmena: 20. novembra 2010 – uznesenie V. Kongresu SLZ
Zmena: 06. decembra.2014 – uznesenie VI. Kongresu SLZ

Hlava 1.

Úvodné ustanovenia

1.1. Názov organizácie je „Slovenský letecký zväz generála Dr. M.R. Štefánika (v skratke SLZ).
1.2. Sídlom Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika je Trenčín, Hviezdoslavova ul. 16, PSČ 911 27.
1.3. Činnosť SLZ je uskutočňovaná na celom území Slovenskej republiky.
1.4. Znak SLZ je tvorený kombináciou symbolu orlice, štátneho znaku SR, venca a názvu Slovenský letecký zväz generála Dr. M.R. Štefánika. Tvar a farebné usporiadanie je uvedené v prílohe 1.
1.5. Stanovy SLZ a ich zmeny prejednáva a schvaľuje Kongres SLZ. Ich vysvetľovanie alebo zmeny medzi Kongresmi vykonáva Republikový výbor SLZ (RV SLZ), ktorý je povinný zmeny zverejniť pobočkám a dať prejednať na budúcom Kongrese.

Hlava 2.

Poslanie SLZ

2.1. Slovenský letecký zväz je nezávislé, neziskové občianske združenie, ktoré združuje aktívnych a vyslúžilých príslušníkov lietajúceho a ostatného leteckého personálu vojenského a civilného letectva , príslušníkov profesne spätých s leteckou činnosťou a sympatizantov letectva a SLZ.
2.2. Slovenský letecký zväz obhajuje a presadzuje profesné, občianske a sociálne práva a ďalšie zákonom chránené oprávnené záujmy svojich členov.
2.3. Slovenský letecký zväz propaguje a obhajuje záujmy slovenského vojenského a civilného letectva. Dbajúc o zachovanie kultúrnych hodnôt podieľa sa na spracovaní histórie slovenského letectva a na upevňovaní jeho tradícií.

Hlava 3.

Činnosť SLZ

3.1. Slovenský letecký zväz uskutočňuje svoju činnosť na celom území SR cestou svojich pobočiek. Aktuálny zoznam pobočiek je uvedený v prílohe č. 2.
3.2. SLZ vstupuje do jednania so štátnymi orgánmi, spoločenskými a hospodárskymi organizáciami a občianskymi iniciatívami.
3.3. SLZ umožňuje svojim členom slobodne a neformálne vyjadrovať svoje názory a pripomienky. Predkladá ich návrhy, podnety a stanoviská k riešeniu celospoločenských problémov v oblastiach leteckého výcviku, leteckého športu, leteckej dopravy, leteckého priemyslu a brannej politiky v oblasti letectva.
3.4. Samostatne alebo v spolupráci s inými organizáciami usporadúva letecké dni, súťaže, výstavy a konferencie v oblasti letectva, k čomu vykonáva príslušnú propagačnú a reklamnú činnosť. Pri organizovaní týchto akcií dbá o vytvorenie takých podmienok, aby sa na všetkých akciách ako návštevníci mohli zúčastniť aj zdravotne postihnutý občania.
3.5. SLZ môže vytvárať s inými organizáciami účelové zoskupenia formou dohôd a zmlúv. Môže spolupracovať s organizáciami podobného charakteru v zahraničí.

Hlava 4.

Členstvo v SLZ

4.1. Individuálnymi členmi SLZ môžu byť občania SR, aktívni a vyslúžili príslušníci lietajúceho a ostatného leteckého personálu vojenského a civilného letectva , príslušníci profesne spätí s leteckou činnosťou a sympatizanti letectva a SLZ.
4.2. Individuálne členstvo vzniká podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku a schválením členstva výborom pobočky.
4.3. Kolektívnymi členmi môžu byť právnické osoby alebo občianske združenia so sídlom v SR.
4.4. Každý člen má právo zúčastňovať sa na práci SLZ, byť volený do funkcií výborov, komisií a ústredných orgánov.
4.5. Podmienky vzniku, zániku a ukončenia členstva upravuje Organizačný poriadok SLZ schválený Kongresom SLZ.

Hlava 5.

Organizačná štruktúra SLZ

5.1. Základným článkom organizačnej štruktúry SLZ je pobočka, ktorá je tvorená členskou základňou zloženou z fyzických, resp. právnických osôb. Minimálny počet členov pobočky je päť. Členovia pobočky volia výbor pobočky a kontrolóra hospodárenia. Výbor pobočky je zložený z predsedu, tajomníka a hospodára, prípadne ďalších, ale vždy s nepárnym počtom členov. V prípade nepredvídaného uvoľnenia funkcie predsedu alebo inej funkcie vo výbore pobočky (vzdanie sa funkcie a pod.), členovia pobočky na svojej členskej schôdzi tajnou voľbou zvolia nového člena výboru pobočky. Najvyšším orgánom pobočky je členská schôdza pobočky. Pobočka má právo:
a) schvaľovať a riadiť sa vlastným plánom činnosti. Svoju činnosť musí uskutočňovať v súlade so Stanovami SLZ, Organizačným poriadkom SLZ, uzneseniami a koncepciou prijatou Kongresom SLZ a Republikovým výborom SLZ;
b) určiť si rozsah vedenia evidencie a potrebnej agendy. Tá ale musí byť vedená v zmysle príslušných právnych predpisov a Smernice pre hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami SLZ;
c) k splneniu svojho poslania dožadovať sa odbornej pomoci orgánov SLZ;
d) podľa svojich potrieb a ekonomických možností jednať a zaväzovať sa tretím osobám s tým, že tieto záväzky nesmú byť v rozpore s poslaním SLZ. Za záväzky pobočiek Republikový výbor nenesie zodpovednosť;
e) vydávať vlastný časopis a tlačivá v súlade so Stanovami SLZ pri dodržaní vydavateľských práv a zákonov SR.
5.2. Kongres Slovenského leteckého zväzu je najvyšším orgánom SLZ. Je oprávnený rozhodovať o všetkých záležitostiach SLZ. Koná sa v intervale 4 rokov. Kongres zvoláva Republikový výbor SLZ. Kongres môže byť zvolaný i mimo tohto termínu, keď o to požiadajú 2/3 pobočiek.
a) Na kongrese sa zúčastňujú:
 delegáti pobočiek zvolení na členskej schôdzi;
 členovia RV SLZ a Revíznej komisie SLZ;
 pozvaní hostia.
Mandát s hlasom rozhodujúcim majú len delegáti zvolení v pobočkách a členovia Republikového výboru SLZ. Ostatní účastníci majú hlas poradný.
b) Kľúč k voľbe delegátov musí RV SLZ oznámiť pobočkám najmenej dva mesiace pred konaním kongresu. Počet delegátov je stanovený podľa veľkosti členskej základne pobočiek s tým, že na kongrese musí byť zastúpená každá pobočka.
c) Organizačne kongres pripravuje Republikový výbor SLZ. Ten musí zaistiť vypracovanie návrhu rokovacieho poriadku kongresu, jeho programu, správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia a ďalších dokumentov potrebných pre kongres. Všetky písomnosti spojené s prípravou kongresu určené delegátom musia byť doručené pobočkám najmenej 14 dní pred konaním kongresu.
d) Revíznu správu o hospodárení SLZ spracováva Revízna komisia SLZ.
e) Kongres prejednáva a schvaľuje:
 správu Republikového výboru SLZ;
 správu Revíznej komisie SLZ;
 Stanovy SLZ, ich zmeny a doplnky ak sú predložené;
 Organizačný poriadok SLZ, jeho zmeny a doplnky ak sú predložené;
 Smernicu pre hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami SLZ, jej zmeny a doplnky ak sú predložené;
 volí prezidenta SLZ
 volí štvor členné predsedníctvo Republikového výboru
 volí troj člennú revíznu komisiu
 stanovuje program a základné ciele SLZ do budúceho kongresu;
 schvaľuje a prijíma uznesenie.
5.3. Republikový výbor SLZ je najvyšším orgánom SLZ medzi dvoma Kongresmi. Republikový výbor:
a) je tvorený predsedníctvom republikového výboru, predsedami pobočiek a predsedom Revíznej komisie SLZ;
b) na čele RV SLZ stojí prezident . Po uvoľnení miesta prezidenta funkciu prezidenta preberá 1. viceprezident. Predsedníctvo republikového výboru doplní kooptáciou ďalšieho kandidáta zvoleného Kongresom za člena predsedníctva SLZ.
c) zodpovedá za činnosť SLZ v období medzi Kongresmi SLZ;
d) rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci kongresu;
e) zvoláva riadne a mimoriadne zasadania kongresu a zodpovedá za ich prípravu a zabezpečenie;
f) predkladá kongresu programové ciele SLZ;
g) zodpovedá za dodržiavanie Stanov a Organizačného poriadku SLZ v činnosti SLZ;
h) schvaľuje ročné rozpočty SLZ;
i) zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát za rok;
j) funkčné obdobie prezidenta, predsedníctva RV a RK SLZ končí dňom nasledujúceho kongresu;
k) rokovanie RV SLZ sa riadi vlastným rokovacím poriadkom, ktorý musí obsahovať postup pri uvoľnení miesta člena RV SLZ.
5.4. Revízna komisia SLZ (RK SLZ) je volená Kongresom SLZ tajnou voľbou v počte 3 členov.
a) Na čele revíznej komisie stojí predseda, ktorý je volený členmi revíznej komisie v deň kongresu .Organizačne zodpovedá za činnosť revíznej komisie .Zúčastňuje sa na pravidelných zasadnutiach RV SLZ s hlasom poradným. V prípade svojej neprítomnosti poverí touto úlohou ďalšieho člena revíznej komisie.
Najmenej jeden krát ročne zvoláva zasadnutie revíznej komisie SLZ.
b) RK SLZ vykonáva kontrolu finančného a majetkového hospodárenia SLZ v zmysle Smernice pre hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami SLZ.
O výsledku hospodárenia predkladá RV SLZ správu na jeho koncoročných rokovaniach a kongrese SLZ
c) Rokovanie revíznej komisie sa riadi vlastným rokovacím poriadkom, ktorý musí obsahovať aj postup pri uvoľnení miesta člena RK SLZ. Rokovací poriadok revíznej komisie schvaľuje RV SLZ.
d) V priebehu volebného obdobia kontroluje dodržiavanie Stanov SLZ,smerníc pre činnosť SLZ a prijatých uznesení RV SLZ
5.5. Funkčné obdobie všetkých volených orgánov je štvorročné.
5.6 Čestným predstaviteľom Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika je Čestný prezident. Funkcia Čestného prezidenta Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika sa spravidla ponúka veliteľovi Vzdušných ozbrojených síl Slovenskej republiky. Čestného prezidenta SLZ menuje Republikový výbor SLZ po písomnom vyjadrení súhlasného stanoviska osloveného kandidáta so svojim menovaním. Zmenou veliteľa Vzdušných ozbrojených síl SR zaniká funkcia čestného prezidenta a nahrádza sa funkciou čestného člena SLZ.

Hlava 6.

Právna subjektivita

6.1. Slovenský letecký zväz ako celok má právnu subjektivitu a je registrovaný ako nezávislé, dobrovoľné, neziskové občianske združenie na Ministerstve vnútra SR.
6.2. Pobočky SLZ nie sú registrované na Ministerstve vnútra SR a majú delegovanú právnu subjektivitu v zmysle hlavy 5 ods. 5.1.. Pobočky pri svojom konaní a hospodárení dodržiavajú zákonmi stanovené normy a pravidlá SLZ a za svoju činnosť nesú plnú zodpovednosť. Predseda a hospodár pobočky musia mať podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti.
6.3. Vykonávať právne úkony v mene právnych subjektov sú oprávnení len štatutárni zástupcovia. Štatutárnym zástupcom SLZ je prezident a 1. viceprezident, ktorí sú oprávnení konať samostatne. Štatutárnym zástupcom pobočky je jej predseda, ktorý môže konať samostatne.
6.4. Pobočky nezodpovedajú za záväzky Republikového výboru SLZ a ten nezodpovedá za záväzky pobočiek.

Hlava 7.

Hospodárenie

7.1. Slovenský letecký zväz uskutočňuje svoju činnosť prostredníctvom vlastných hmotných a finančných prostriedkov. Majetok SLZ tvoria členské príspevky, podiely zaplatenej dane fyzických a právnických osôb v zmysle príslušných právnych predpisov, dary, dotácie na akcie, prostriedky z reklamnej činnosti, výpomoc sponzorov, movitý a nemovitý majetok.
7.2. Pravidlá hospodárenia SLZ a jeho pobočiek určujú „Smernice SLZ o hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom SLZ“.
7.3. RV SLZ stanovuje výšku odvodov zo zápisného a členských príspevkov v prospech ústredného orgánu SLZ.
7.4. Výsledky hospodárenia SLZ podliehajú posúdeniu Republikovým výborom SLZ najmenej jeden krát za rok. V rovnakom intervale preveruje výsledky hospodárenia RK SLZ.
7.5. Pobočky SLZ sú povinné každoročne do 28. februára predložiť Republikovému výboru SLZ na posúdenie správu o výsledkoch hospodárenia a nakladania s majetkom SLZ a jeho inventarizáciu na predpísanom tlačive za predchádzajúci rok.

Hlava 8.

Zánik SLZ a pobočiek

8.1. O zániku SLZ môže rozhodnúť kongres. V tom prípade RV SLZ vytvorí likvidačnú skupinu, ktorá naloží s majetkom SLZ podľa uznesenia kongresu.
8.2. Slovenský letecký zväz môže zaniknúť aj právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR v prípade, ak SLZ poruší zákon.
8.3. O zániku pobočky rozhoduje jej členská schôdza. Pobočka zanikne aj dňom, keď počet jej členov klesne pod 5 členov.
8.4. Pobočka zaniká aj nezaplatením členského príspevku do 31.3. bežného roka.

Hlava 9.

Záverečné ustanovenia

9.1. Ustanovenia týchto Stanov sú záväzné pre všetky orgány Slovenského leteckého zväzu, pobočky a členov.
9.2. Na tieto Stanovy nadväzuje Organizačný poriadok SLZ, ktorý upravuje organizačné a riadiace vzťahy medzi jednotlivými zložkami vo vnútri SLZ.
9.3. Organizačný poriadok SLZ a jeho zmeny schvaľuje kongres SLZ.
9.4. Novelizácia Stanov Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M.R. Štefánika bola schválená uznesením VI. Kongresu SLZ dňa 06.12.2014. Novelizované stanovy nadobudnú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Týmto dňom stratia platnosť Stanovy SLZ schválené IV. Kongresom SLZ dňa 25.11.2006 a registrované na MV SR dňa 31.1.2007 pod číslom VVS/1-900/90-7188-2.

Príloha č. 1

Vyobrazenie znaku

Slovenského leteckého zväzu

generála Dr. Milana Rastislava Štefánika

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close